top of page
  • AHEPA NSW

«Νέα ημέρα ξημερώνει στην AHEPA NSW» (18/11/15)


«Νέα ημέρα ξημερώνει στην AHEPA»

Με αυτά τα λόγια δέχτηκε την υπερψίφηση ριζικών αλλαγών του Συνδέσμου της ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας, ο πολιτειακός Πρόεδρος Ιωάννης Καλλιμάνης. Παρευρέθηκαν 214 μέλη του Συνδέσμου την ιστορική εκείνη βραδυά όπου υπερψιφήστηκε η μετατροπή της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ σε εταιρεία περιορισμένων ευθυνών (company limited by guarantee).

Η 18η Νοεμβρίου 2015 έχει γραφτεί στην ιστορία, όχι μόνο της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, αλλά και της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας. Πρώτον, τα δύο-τρίτα των οικονομικά τακτοποιημένα μελών παρευρέθηκαν στην γενική Συνέλευση.

Δεύτερον, ένας ιστορικός φορέας – με 81 χρόνια δράσης στην Νέα Νοτίου Ουαλία – άνοιξε τις αγκαλιές του στα μέλη του, έδωσε στα μέλη το δικαίωμα της γνώμης και ανταπορκίθηκαν στο κάλεσμα.

«Στις 19 Νοεμβρίου, ξημερώνει μία καινούργια ημέρα για την ΑΧΕΠΑ» δήλωσε ο κ. Καλλιμάνης.

«Απόψε (δηλαδή την 18η Νοεμβρίου) το 92% των παρευρισκομένων μελών ψήφισαν ΝΑΙ, υπέρ των προτινόμενων αλλαγών. Καλώ όλους τους Αχέπαν και αυτούς που διαφωνούν ιδιαιτέρως να συμπορευτούν μαζί με την πλειοψηφία των μελών. Είμαστε μία μεγάλη οικογένεια και δεν περισσεύει κανένας.

Σήμερα γράψαμε ένα καινούργιο κεφάλαιο αλλαγών που όλοι μας συμφωνήσαμε που επιβάλετε να γίνει για το καλό του οργανισμού. Ευχαριστώ με όλη μου τη καρδιά, την πλειοψηφία των μελών που με υποστήριξαν και που με εμπιστεύτηκαν.

Τους παρακαλώ να συνεχίσουμε ενωμένοι ούτως ώστε η μεταβατική περίοδος να είναι επιτυχής».

«Εκ μέρους των μελών, συγχαίρω τον πολιτειακό πρόεδρο αδελφό Καλλιμάνη για το όραμα το οποίο έχει για τον αγαπημένο μου Σύνδεσμο», δήλωσε ο Δρ Παναγιώτης Διαμάντης.

«Οραματίζεται μία, ενωμένη ΑΧΕΠΑ σε κάθε πολιτεία, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των φύλων, με πρόγραμμα πολιτιστικό, αθλητικό, εθνικό».

Αξιοσημείωτο, το ότι πρίν από μερικές εβδομάδες, η Πολιτειακή Συνέλευση ομόφωνα έγκρινε την παραμονή του παρόντος συμβουλίου μέχρι την ολοκλήρωση των αλλαγών. Αυτή η ψήφος επιστοσύνης έγινε για πρώτη φορά στην 81-χρονη ιστορία του Συνδέσμου.

------------------------------------------------------------------

"New dawn for AHEPA NSW"

It was with these words that AHEPA New South Wales Grand President John Kallimanis greeted the news of overwhelming support for substantial changes to the Order. 214 members were present on the historic night where the conversion of AHEPA NSW to a company limited by guarantee.

18 November 2015 has been written into history. Not only the history of AHEPA NSW, but also of the Australian Hellenic community. First, two- thirds of the financial membership attended the General Meeting.

Secondly, this historic organisation – with 81 years of active service in New South Wales – has opened its arms to its members, giving them the right to an opinion and they responded to the call.

«On 19 November, a new day dawns for AHEPS» stated Mr Kallimanis. «Tonight (18 Νοvember), 92% of the members present voted ‘YES’, in favour of the proposed changes.

I call upon all Ahepans, and those who disagree especially, to walk together with the majority of the members. We are one large family and no-one is superfluous.

Tonight, we wrote a new chapter of change which we all agreed was essential to occur for the good of the organisation. I thank, with all my heart, the majority of members who supported me and who trusted me.

I request that we continue united so that the transitional period is successful».

«On behalf of the members, I congratulate the Grand President, Bro. Kallimanis, for the vision he has for our beloved Association», declared Dr Panayiotis Diamadis.

«He envisions one, united AHEPA in each state, without distinctions between the genders, with a cultural, athletic, national program».

It is noteworthy that, a few weeks ago, the State Convention unanimously approved the extension of term of the current Lodge offciers until the completion of the changes. This vote of confidence occurred for the first time in the 81-year history of the Association.

#News #Public

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page